přeskočit k navigaci »

Úvod » Archiv článků » Financování průmyslových zón » Fondy EU a Operační program podnikání a inovace 2007 - 2013

Fondy EU a Operační program podnikání a inovace 2007 - 2013

Rádi bychom se v tomto článku opět vrátili k otázce možnosti financování projektů a stručně tak přiblížili další zdroj finančních prostředků, jimiž jsou tentokrát fondy Evropské unie, jejichž využívání v České republice v tomto případě koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Rádi bychom se v tomto článku opět vrátili k otázce možnosti financování projektů a stručně tak přiblížili další zdroj finančních prostředků, jimiž jsou tentokrát fondy Evropské unie, jejichž využívání v České republice v tomto případě koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Česká republika vstoupila v roce 2007 do druhého programovacího období a jako členský stát má tudíž v rámci přijaté finanční perspektivy EU na období let 2007 - 2013 nárok na čerpání prostředků z evropských fondů na financování politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci této politiky a kladou si za cíl především snížení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a členských států EU a dále pak také regulaci a snížení míry zaostávání těch nejvíce znevýhodněných regionů. Ve výše zmiňovaném období se tak České republice nabízí přibližně 26,7 mld. euro, které lze čerpat v rámci jednotlivých operačních programů, jenž jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých by měli žadatelé pomocí realizovaných projektů dosáhnout. Jednotlivé projekty přitom mohou podávat nejen obce, kraje a ministerstva, ale také podnikatelské subjekty, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy a dokonce i výzkumná centra a další. Projekty, které mohou být z fondů EU financovány zasahují do všech oblastí a jedná se především o:

 • Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury (např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod.)
 • Rozvoj lidských zdrojů (např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod.)
 • Ochrana životního prostředí (např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod.)
 • Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou (např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod.)
 • Rozvoj města a obcí, přeshraniční spolupráce (např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod.)
 • Rozvoj cestovního ruchu (např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod.)
 • Podpora podnikání, vědy a výzkumu (např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod.)

Jelikož se zde zabýváme převážně problematikou průmyslových zón a brownfields, zaměřili jsme se důkladněji na poslední jmenovanou oblast a to konkrétně na Operační program podnikání a inovace (OPPI).

Operační program podnikání a inovace, jehož řídícím orgánem je opět Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, rozvoj podnikání a podporu podnikatelského prostředí. OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a podporuje zejména vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje také zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi jednotlivými podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os, které jsou následně konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor (15 programů podpory), jasně vymezujících typy projektů, jenž mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

V prioritní ose 5, Prostředí pro podnikání a inovace, pak najdeme jako jednu z oblastí podpory právě přípravu průmyslových zón a přeměnu brownfields na podnikatelské zóny a to konkrétně v programu nazvaném NEMOVITOSTI.

Jen pro zajímavost bychom ještě rádi uvedli, že na projekty podporované v této prioritní ose je z fondů EU vyčleněno 1 168,9 mil. €, což je téměř 39% všech prostředků určených pro OPPI.

Základní informace k programu podpory NEMOVITOSTI

Cílem programu NEMOVITOSTI je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí.

Program je určen pro územní samosprávné celky a jejich svazky a podnikatelské subjekty bez omezení velikosti. Velkým podnikům je podpora poskytována pouze v případě, že nejsou nadnárodní společností nebo její součástí a zároveň počet jejích zaměstnanců nepřesahuje 1250.

Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti. Jeho součástí je také podpora znalostí a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské infrastruktury a podporu podnikání v oblasti podnikatelských nemovitostí.

Podpora je poskytována formou dotace a to v různých výších v závislosti na typu projektu a příjemci podpory jako procento ze způsobilých výdajů projektu.

Typy projektů:

 • Podnikatelské zóny (min. 2 ha):
  • příprava zóny - realizace nové zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny
  • regenerace zóny - přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu
 • Objekty ( min. 500 m² podlahové plochy):
  • výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu
  • rekonstrukce objektu - přeměna objektu z brownfieldu na objekt sloužící k podnikání
 • Projektová příprava:
  • vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti
 • Relokace firmy:
  • přemístění malého nebo středního podniku z intravilánu obce, pokud je provoz firmy ve střetu s funkčním využitím území nebo výrazně znehodnocuje životní prostředí
 • Specifická kritéria přijatelnosti:
  • nemovitost je ve vlastnictví příjemce dotace
  • velikost území je minimálně 2 ha, resp. 500 m²
  • existuje soulad s územním plánem
  • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb
  • příjemce dotace není odpovědný za stav nemovitostí, které jsou předmětem projektu regenerace zóny nebo rekonstrukce objektu
 • Specifické přílohy k žádosti:
  • podnikatelský záměr
  • účetní závěrky
  • daňové přiznání
  • prokázání spolufinancování projektu
  • výpis z obchodního rejstříku
  • další povinné přílohy vymezené ve výzvě

zdroj: publikace Průvodce podnikatele Operačním programem podnikání a inovace

 

« kompletní seznam rubrik