přeskočit k navigaci »

Úvod » Archiv článků » Financování průmyslových zón » Jakým způsobem předložit projekt

Jakým způsobem předložit projekt

V posledním článku jsme částečně poodhalili možnosti financování projektů zaměřených na vznik průmyslových zón a brownfield z programu NEMOVITOSTI, jenž je součástí Operačního programu podnikání a inovace. Nyní si ukážeme jak úspěšně přdložit projekt pro tento program.

V posledním článku jsme částečně poodhalili možnosti financování projektů zaměřených na vznik průmyslových zón a brownfield z programu NEMOVITOSTI, jenž je součástí Operačního programu podnikání a inovace. Je zřejmé, že získání prostředků právě touto cestou není nijak jednoduchá záležitost, avšak dostupnost informací a poměrně hustá síť poradenských míst v podobě regionálních poboček agentury CzechInvest, popřípadě regionálních informačních agentur, dává nejen velkou naději, ale troufáme si říci také záruku toho, že správně připravená a podaná žádost bude vyhodnocena jako úspěšná. Pokusíme se zde tedy přiblížit, jakým způsobem a za jakých podmínek musí být jednotlivé projekty předkládány.

První kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory NEMOVITOSTI bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášeno již 2. ledna 2008 a to formou kontinuálního, avšak časové omezeného příjmu žádostí. Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. dubna 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount, díky níž mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Příjem registračních žádostí končí 31. prosince 2008.

Prvním krokem je tedy vyplnění této Registrační žádosti, kterou je nutné společně s požadovanými přílohami elektronicky odeslat prostřednictvím zmiňované aplikace eAccount na příslušný Zprostředkující subjekt. Poté co je tato žádost zkontrolována jak po stránce formální, tak z hlediska přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení žadatele, je žadatel informován agenturou CzechInvest o výsledku tohoto hodnocení.

Registrační žádost obsahuje zejména identifikační údaje žadatele a stručný popis a musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem osob (osoby) oprávněné jednat jménem žadatele (kontakty na subjekty oprávněné vydávat kvalifikované certifikáty elektronického podpisu jsou uvedeny na konci tohoto článku). Nedílnou součástí žádosti jsou Finanční výkazy a Výkazy zisku a ztrát, obojí za poslední 2 uzavřená účetní období. Všechny požadované přílohy musí být předloženy stejně jako samotná žádost elektronicky a ani zde nesmí chybět elektronickým podpisem.

Součástí Registrační žádosti jsou zejména tyto dokumenty:

 • Všeobecný popis projektu (využití nemovitosti, technický popis, plánované využití, atd.)
 • Harmonogram projektu
 • Financování projektu
 • Odhad ceny nemovitosti (dle typu projektu – cena před/po realizaci projektu)
 • Údaje o dopravní infrastruktuře ve spádové oblasti PN

Přílohami Registrační žádosti se rozumí tyto dokumenty:

 • Podklady pro rating ( finanční výkazy za žadatele případně mateřskou společnost
 • Vymezení podnikatelských nemovitosti v Územním plánu nebo Územní rozhodnutí
 • Vymezení vlastnických vztahů (výpis z KN + snímek z katastrální mapy)
 • Stav a návrh stavebně technického řešení projektu zpracováno odborně způsobilou osobou – situační výkres na podkladě katastrální mapy s vymezením projektem dotčených nemovitostí (původních i nových)
 • Vyčíslení rozpočtových nákladů (zpracováno odborně způsobilou osobou)
 • Fotodokumentace současného stavu (cca. 5 fotek)
 • Čestné prohlášení žadatele o nemožnosti realizace projektu na již zastavěné ploše

V případě, že je Registrační žádost vyhodnocena úspěšně, zašle CzechInvest žadateli informaci o datu pro vznik Způsobilých výdajů a začíná běžet desetiměsíční lhůta pro předložení Plné žádosti.

Plná žádost má stejně jako ta Registrační formu elektronického formuláře a kromě podrobných informací o žadateli a musí již obsahovat podrobné informace o projektu, jako jsou například informace týkající se rozpočtu projektu, horizontální ukazatele a závazné ukazatele projektu. I tato žádost musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem osob (osoby) oprávněné jednat jménem žadatele a stejně tak i přílohy, které jsou předkládány také elektronicky, s výjimkou specifických dokumentů, které jsou předkládány klasicky v tištěné podobě.

Součástí Plné žádosti jsou zejména tyto dokumenty:

 • Harmonogram projektu
 • Údaje o stávajících podnicích na území PN (podnikatelská nemovitost)

Přílohami Plné žádosti se rozumí tyto dokumenty:

 • Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)
 • Podklady prokazující, že žadatel je vlastníkem PN (výpis z KN + snímek z katastrální mapy) případně smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Odhad ceny nemovitosti formou znaleckého posudku (dle typu projektu – cena před/po realizaci projektu, ne starší 2 let)
 • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Stavební povolení v právní moci
 • Podklady prokazující schopnost financovat projekt (např. závazný bankovní příslib, úvěrová smlouva, dostatek vlastních zdrojů)
 • Dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele díla (vč. oceněného výkazu výměr)
 • Smlouva o dílo
 • Plán odstranění nevyužitých staveb
 • V případě, že kupní cena PN je součástí ZV (způsobilé výdaje), smlouva na nákup PN a čestné prohlášení, že prodávající není s žadatelem personálně ani ekonomicky propojenou osobou
 • Statistické ukazatele úrovně nezaměstnanosti ve spádové oblasti PN – potvrzený doklad z místně příslušného Úřadu práce( ne starší 3 měsíců)
 • FRP (finanční realizovatelnost projektu) elektronický formulář, je k dispozici v aplikaci eAccount

Na závěr bychom chtěli uvést kontakty potřebné pro získání elektronického podpisu a přidat vysvětlivky některých pojmů, což může usnadnit orientaci v jednotlivých textech.

V současné době jsou v České republice akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které jsou oprávněny vydávat kvalifikované certifikáty k elektronickému podpisu a jsou jimi:

 1. První certifikační autorita, a.s.
  Podvinný mlýn 2178/6
  190 00 Praha 9
  www.ica.cz
 2. Česká pošta, s.p.
  Olšanská 38/9
  225 99 Praha 3
  www.qca.postsignum.cz
 3. Eidentitz, a.s.
  Vinohradská 184/2396
  130 00 Praha 3
  www.eidentity.cz

Pojmy používané v rámci OPPI a programu Nemovitosti

 • Podnikatelská nemovitost (PN) - pozemek nebo budova včetně příslušné infrastruktury které jsou určeny k podnikání, zahrnující Podnikatelské zóny a Podnikatelské objekty.
 • Podnikatelská zóna - ucelená zastavitelná plocha, na kterou lze umisťovat Podnikatelské objekty na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo na základě schváleného územního plánu.
 • Podnikatelský objekt (Objekt) - objekt určený převážně pro Uživatele nemovitosti. Tímto objektem může být např. výrobní hala nebo administrativní budova včetně případných funkčně souvisejících objektů.
 • Podporované projekty (dále Projekty) - projekty, které jsou předmětem podpory dle Výzvy a které vytvářejí podmínky pro činnost Uživatelů nemovitostí.
 • Podpora – dotace získaná Příjemcem podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Příjemce podpory – subjekt splňující vymezení Výzvy a v jehož prospěch bude podpora vyplacena.
 • Uživatel nemovitosti – podnikatelský subjekt, jehož činnost v Podnikatelské nemovitosti splní podmínku odvětvového vymezení v oboru zpracovatelského průmyslu nebo oblasti strategických služeb, technologických center a oblasti výzkumu a vývoje.
 • Nákladová mezera - rozdíl mezi Způsobilými výdaji na realizaci Projektu (včetně ceny obvyklé projektu před jeho zahájením) a cenou obvyklou tohoto Projektu po jeho realizaci. Výše nákladové mezery se stanoví dle následujícího výpočtu:
  NM = CO + ZV- COP, přičemž CO je cena obvyklá podnikatelské nemovitosti v rozsahu, který odpovídá investičnímu záměru; je stanovená před zahájením projektu. ZV jsou způsobilé výdaje na realizaci projektu a COP je cena obvyklá podnikatelské nemovitosti po dokončení projektu.
 • Etapa projektu – ucelená část Projektu skládající se z jednotlivých dokončených prací, resp. položek ZV v rozsahu daném Plnou žádostí o dotaci. Minimální délka Etapy Projektu je 3 měsíce. Maximální délka 18 měsíců.
 • Způsobilé výdaje (ZV) – náklady na realizaci projektu, které jsou v souladu s Výzvou a vznikly po datu Přijatelnosti projektu.
 • Podlahová plocha - podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.
 • Správce programu (poskytovatel podpory) – Správcem programu se rozumí Řídící orgán OPPI

zdroj: internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

V dalším článku přineseme konkrétní informace k jednotlivým typům projektů podporovaných v rámci programu Nemovitosti.

 

« kompletní seznam rubrik