přeskočit k navigaci »

Úvod » Archiv článků » Financování průmyslových zón » Financování a podpora průmyslových zón

Financování a podpora průmyslových zón

Podrobně si probereme možnosti financování a podpory průmyslových zón v České republice. Článek je první ze série věnující se financování průmyslových zón.

Ačkoliv je to právě místní samospráva, kdo dává ve většině případů podnět ke vzniku nových menších průmyslových zón, nelze tyto projekty realizovat pouze z vlastních zdrojů. Pokud by celou průmyslovou zónu mělo financovat pouze město ze svého rozpočtu, znamenalo by to pro něj zadlužit se na velmi dlouhou dobu. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dotační programy, které zpravidla připravuje a koordinuje agentura CzechInvest, o níž jsme se stručně zmínili v jiném z našich článků.

Trocha historie podpory průmyslových zón

Pomyslnou startovací čarou byl Program na podporu průmyslových zón 1998 – 2005, který definoval pravidla a stanovil podmínky pro poskytování podpory. Cílovou skupinou, jíž byla tato podpora určena byly obce, svazky obcí a kraje. Dále pak také rozvojové společnosti a významní investoři. Tato podpora byla poskytována formou přímých dotací, dotací úroků a návratných finančních výpomocí z prostředků státního rozpočtu a formou bezúplatných či zvýhodněných převodů státního majetku za účelem podpory rozvoje průmyslových zón. Tento program přispěl především ke zvýšení konkurenceschopnosti investičního prostředí a to zejména v hospodářsky slabších či strukturálně postižených regionech ČR. Samozřejmostí byl předpoklad vzniku nových pracovních míst, který se v rámci možností v drtivé většině vyplnil.

Správcem tohoto Programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, jenž právě v roce 1998 na základě usnesení vlády, která tehdy schválila dotaci ve výši 55,5 mil Kč, začalo prostřednictvím agentury CzechInvest realizovat investiční přípravu průmyslových zón měst Karviná a Bystřice nad Pernštejnem (o celkové výměře 52,5 ha) jako předpoklad tvorby nových pracovních příležitostí v oblastech postižených restrukturalizací průmyslu.

Program na podporu rozvoje průmyslových zón

Program na podporu rozvoje průmyslových zón čerpá finance pouze ze státního rozpočtu, podporuje pouze zóny spojené s investorem, který získá investiční pobídky (tzv. pobídkovým investorem) nebo strategické projekty. Zahrnuje mimo jiné další čtyři podprogramy, jenž se věnují jednotlivým možnostem budování a revitalizace průmyslových zón. Je zde však drobná nevýhoda v podobě úhrady užšího výčtu nákladů (nehradí se výdělečné inženýrské sítě jako např. voda, splašková kanalizace, elektřina apod). Tento Program se však vztahuje také na rozvoj území postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek.

Jednotlivé podprogramy jsou:

 • Příprava průmyslových zón
 • Regenerace nevyužívaných průmyslových areálů – tzv. brownfields
 • Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů
 • Akreditace průmyslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových zón

(tématem Akreditovaných průmyslových zón se budeme zabývat v jednom z našich dalších článků)

Jedním z dalších programů Národního programu podpory zón je již také zmiňovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který byl schválen na období 2006 – 2010 a díky kterému pokračuje podpora výstavby a rozvoje podnikatelských nemovitostí (převážně strategických průmyslových zón) a regenerace lokalit brownfieldů.

Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti a níže jsou uvedeny základní charakteristiky.

Příjemci podpory:

 • územní a samosprávné celky a jejich svazky
 • rozvojová společnost, podporovaný podnik

Forma a výše podpory:

 • přímé dotace
 • dotace na hrazení úroků z bankovních úvěrů
 • dotace na hrazení splátek jistiny z bankovních úvěrů formou návratné finanční výpomoci
 • výše podpory - Nákladová mezera (rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z něj) - liší se podle typu projektu a příjemce podpory - zpravidla ve výši 46 % uznatelných nákladů, 75 % u některých projektů měst a obcí, v případech rozvoje, regenerace, či výkupu u Strategického podnikatelského parku až 100 % uznatelných nákladů
 • výše podpory na marketing a management podnikatelských nemovitostí - podpora je poskytována formou dotace v maximální výši 400 000 Kč na úhradu až 80 % účelně vynaložených nákladů spojených s účastí na školení, s pořízení technického a programového vybavení s přípravou a pořízením marketingových materiálů

Podporované aktivity:

 • výstavba a rekonstrukce objektů - příprava a realizace výstavby nebo rekonstrukce podnikatelských objektu včetně související infrastruktury
 • marketing a management podnikatelských nemovitostí - školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálu podnikatelských nemovitostí
 • podnikatelské parky - příprava a realizace podnikatelského parku - realizace nové zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávajícího podnikatelského parku
 • regenerace nevyužívaných území - brownfieldů - příprava a realizace projektu regererace brownfieldů - přeměna podnikatelské nemovitosti ve stavu brownfield na podnikatelský park nebo podnikatelský objekt

Jaké výdaje je možné podpořit neboli způsobilé výdaje:

 • kupní cena nemovitostí
 • projektová příprava a dokumentace
 • technická a dopravní infrastruktura
 • příprava území (HTÚ, přeložky, demolice, odstranění ekologických zátěží atd.)
 • výstavba či rekonstrukce podnikatelských objektů

Specifika a omezení

 • projekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
 • nemovitost příjemce dotace
 • velikost území podnikatelského parku min. 5 ha
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského
 • průmyslu v oborech strategických služeb, v technologických centrech, vědeckotechnických parcích a v oblasti výzkumu a vývoje a souvisejících služeb
 • příjemce dotace není odpovědný za stav nemovitostí, které jsou předmětem projektu regenerace podnikatelské nemovitosti

Jelikož je zřejmé, že problematika financování průmyslových zón a dalších podobných projektů je záležitostí velice náročnou připravili jsme pro Vás seznam regionálních kanceláří agentury CzechInvest. Tato kontaktní centra Vám umožní získat komplexní informace o formách podpory podnikání zajišťovaných agenturou CzechInvest. Pracovníci těchto kanceláří jsou připraveni poskytnout Vám informace o službách agentury CzechInvest a konzultovat se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest také zajišťuje. Dále pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu a v neposlední řadě zajišťují provázanost s místní správou a samosprávou a různými dalšími regionálními institucemi, což je velice užitečné především při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí jednotlivých regionů.

Kontakty

Regionální kancelář pro Jihočeský kraj
Husova 5
370 01 České Budějovice
Telefon: 387 962 413 – 6
Fax: 387 962 424
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K - 4. patro)
639 00 Brno
Telefon: 543 422 780 – 785
Fax: 543 422 795
E-mail: brno@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj

Regionální kancelář pro Karlovarský kraj
Na Vyhlídce 53
Budova Stavoprojektu
360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 116 226, 353 116 222
Fax: 353 116 301
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj
Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 817 711
Fax: 495 817 710
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

Regionální kancelář pro Liberecký kraj
Nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec
Telefon: 482 710 353, 482 710 065
Fax: 485 105 517
E-mail: liberec@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/liberecky-kraj

Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava
Telefon: 595 198 480-4
Fax: 595 198 488
E-mail: ostrava@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

Regionální kancelář pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc
Telefon: 587 332 186, 587 332 187
Fax: 587 332 195
E-mail: olomouc@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

Regionální kancelář pro Pardubický kraj
Nám. Republiky 56
Palác Hybských
530 02 Pardubice
Telefon: 466 616 144
Fax: 466 616 702
E-mail: pardubice@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
Anglické nábřeží 1
Business Center Bohemia Plzeň
301 45 Plzeň
Telefon: 378 226 630, 378 226 631
Fax: 378 226 632
E-mail: plzen@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/plzensky-kraj

Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu

Štěpánská 15
120 00 Praha
Telefon: 296 342 553
Fax: 296 342 651
E-mail: praha@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha

Regionální kancelář pro Ústecký kraj
Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 201 158, 475 200 960
Fax: 475 201 135
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/ustecky-kraj

Regionální kancelář pro kraj Vysočina

Komenského 31
586 01 Jihlava
Telefon: 567 155 197, 567 155 198
Fax: 567 300 703
E-mail: jihlava@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/kraj-vysocina

Regionální kancelář pro Zlínský kraj
Vavrečkova 5262
23. budova areálu Svit
761 01 Zlín
Telefon: 573 776 260
Fax: 573 776 265
E-mail: zlin@czechinvest.org
WWW: www.czechinvest.org/zlinsky-kraj


V dalším článku přineseme seznam center Regionálního informačního servisu, která Vám mohou být nápomocna při získávání informací v oblasti regionálního rozvoje a řešení dílčích problémů souvisejících se vznikem průmyslových zón a dalších investičních záměrech.

 

« kompletní seznam rubrik